Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
Motel Eldorádo - penzion Mikulov Motel Eldorádo - penzion Mikulov
+420 776 291 965
lasty okno 2

Všeobecné obchodní podmínky

Motel Eldorado

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Motelu Eldorado (dále jen motel) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem motelu - Ing. Darkem Haumerem, MBA, Lesní 1264, 691 23 Pohořelice, IČ: 15235165 (dále jen provozovatelem) a klientem - fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v motelu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás prostřednictvím webového formuláře, či telefonicky na čísle +420 776 291 965 od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 18:00 hod anebo na emailu info@moteleldorado.cz kdykoliv.

Klient si objednává služby v motelu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije motel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi motelem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci motelem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a motelem smluvní vztah. Motel se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit motelu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a motel potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován motelem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, motelem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit motelu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat motelem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně motel.

III. Povinnosti motelu ke klientovi

Motel je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok motelu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných motelem jsou uvedeny na: www.moteleldorado.cz, záložka „Ceník".

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené motelem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně motel emailem info@moteleldorado.cz nebo telefonicky na čísle +420 776 291 965.

Motel si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. Zálohy na ubytování v době veletrhů a vinobraní jsou nevratné.

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v recepci motelu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 14 do 18 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Do pokojů a na zahradu Motelu Eldorado je psům a jiným domácím mazlíčkům vstup odepřen, pokud se nejedná o asistenční zvíře.

Motel je oprávněn účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč, volně pobíhající zvíře anebo jeho venčení v celém areálu penzionu 2000 Kč, rušení nočního klidu 5000 Kč.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za podmínek uvedených ve Storno Podmínkách. Toto odstoupení ze strany klienta musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno motelu (ve formě elektronické nebo fyzické).

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou na místě nebo online.

Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 10.5. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi motelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Motel Eldorado je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Motelu Eldorado na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Eldorado Motel - Mikulov